Algemene Voorwaarden inkopen via Local7

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Aanbod: de door de Ondernemer via het Platform te koop aangeboden producten.
 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan Consumenten aanbiedt.
 9. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Platform: de online verkoopomgeving achter de URL www.local7.nl.
 11. Website: de URL www.local7.nl.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 1. De Overeenkomst worden aangegaan met de Ondernemer die het betreffende Aanbod via het Platform heeft geplaatst. Bij ieder Aanbod wordt dan ook duidelijk gecommuniceerd welke Ondernemer of Ondernemers dit Aanbod doen. Local7 is bij deze Overeenkomst geen partij.
 2. De gegevens van de deelnemers Ondernemers per pakket zijn:
  1. Borrelpakket met speciaal bieren – Livar Charcuterie: Herberg de Dikke Dragonder, gevestigd te (6211 GV) Maastricht aan het adres Platielstraat no. 21. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)43 321 41 87 of per mail via cafe@dikkedragonder.nl;
  2. De beleving van het Heerlijkheid Breust thuis!: Heerlijkheid Breust, gevestigd te (6245 GD) Eijsden aan het adres Sint Martinusstraat no. 5. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0) 51 64 30 96 of per mail via info@heerlijkheidbreust.nl;
  3. De Zomerse Smultas – Gezond genieten: De Fruitboer, gevestigd te (6247 AD) Gronsveld aan het adres Rijksweg no. 112. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)6 25 06 66 23 of per mail via info@defruitboer.nl;
  4. Duurzaam BBQ pakket: Zwamburg, gevestigd te (6333 AZ) Schimmert aan het adres De Bockhofweg
   no. 10. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)6 42 97 47 44 of per mail info@zwamburg.nl;
  5. Fine Dining Aspergemenu: Wijnrestaurant Mes Amis, gevestigd te (6211 LL) Maastricht aan het adres Tongersestraat no. 5. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)43 325 78 66 of per mail via mail@mesamis.nl;
  6. Geneet vaan ut leve!: Charlie’s Coffee Maestricht, gevestigd te (6211 ME ) Maastricht aan het adres Tapijnkazerne no. 24. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0) 16 93 82 96 of per mail via info@charliescoffeemaestricht.nl;
  7. Koffie, thee en iets lekker!: Patisserie Lemmens, gevestigd te (6247 AJ) Gronsveld aan het adres Rijksweg no. 50. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)43 408 12 95 of per mail via info@peterlemmens.nl;
  8. La Belle Vie Limbourgeois: De Auw Stoof Confits, gevestigd te (6333 AT) Schimmert aan het adres De Steeg no. 13/b. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)45 205 07 83 of per mail via info@auwstoof.nl;
  9. Let’s Beer & M’eat: Stadsbrouwerij De Maastrichter Maltezer, gevestigd te (6221 EN) Maastricht aan het adres Oeverwal 12. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)43 855 32 58 of per mail via info@demaastrichtermalter.nl;
  10. Pakketje LIEFDE dat smaakt naar meer: Darq Maastricht, gevestigd te (6211 GL) Maastricht aan het adres Maastricht Smedenstraat no. 2. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)43 785 55 58of per mail via jorrit@ralph-hagen.nl;
  11. Proef van deze Limburgse ambachten: Imkerij BEEing Pure, gevestigd te (6247 NB) Gronsveld aan het adres Wiegersweg no. 1. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)6 51 37 69 40 of per mail via info@BEEingPure.nl;
  12. Zomerkoninkjes pakket: De Zeute Aardbei, gevestigd te (6255 NV) Noorbeek aan het adres Provincialeweg no. 5-A. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)6 54 74 33 99 of per mail via info@dezeuteaardbei.nl;
  13. Van Buuren 2-gangen diner: Van Buuren Maastricht, gevestigd te (6211 HE) Maastricht aan het adres Onze Lieve Vrouweplein no. 25. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31(0)43 321 22 33 of per mail via info@vanbuurenmaastricht.nl;
  14. Je kopje koffie als een echte Maastrichtenaar drinken: het kan!: Maastricht Marketing, gevestigd te (6211 ED) Maastricht aan het adres Kleine Staat no. 1. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer + 31 (0)43-325 21 21 of per mail via info@visitmaastricht.com;
  15. (H)eerlijk genieten!: Fruitbedrijf Heiland, gevestigd te (6231 RP) Meerssen aan het adres Raar no. 53. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31(0)6 23 54 23 18 of per mail via leonne@fruitbedrijf-heiland.nl;
  16. Ontbijt & High Tea Box: SAP Bagel & Juice Bar, gevestigd te (6221 BP) Maastricht aan het adres Stationsstraat no. 8. Per mail bereikbaar tijdens kantooruren via info@sap-bar.nl;
  17. Het plezier van lokale kaas: De Kaasbar, gevestigd te (6211 HR) Maastricht aan het adres Koestraat no. 14-16. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31(0)43-851 44 47 of per mail via info@kaasbar.nl;
  18. Teazone meets DARQ: Teazone, gevestigd te (6211 HR) Maastricht aan het adres Koestraat no. 9. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31(0)43-852 44 32 of per mail via info@teazone.nl;
  19. Dagticket voor een wereldreis bij GaiaZOO!: GaiaZOO, gevestigd te (6468 PH) Kerkrade aan het adres Gaiaboulevard no. 1. Per telefoon bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer +31(0)45-567 60 80 of per mail via info@gaiazoo.nl;

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Ondernemer en Consument.
 2. Aangezien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een Aanbod van de Ondernemer een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer, al dan niet via het Platform, onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. De Consument erkent dat de Overeenkomst tot stand komt tussen Ondernemer en Consument en dat de eenmanszaak Local7 daarbij geen partij is. De Consument dient zich dan ook tot de Ondernemer te wenden in geval van klachten of aanspraken. Local7 zal daarin in voorkomend geval enkel op vrijwillige basis een bemiddelende rol vervullen.
 4. De Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving en betalingsomgeving.
 5. De navolgende informatie is te raadplegen op de Website op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande garanties en service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;
  5. voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  6. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft: het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen. De kosten van retournering mogen door de Ondernemer worden verrekend met de eventuele bezorgkosten indien en voor zover de Ondernemer dit vooraf heeft aangegeven.
 6. De Consument mag het product tijdens openingstijden op werkdagen ook kosteloos retourneren door afgifte daarvan bij de Ondernemer.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van Herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De Ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht. Zie voor de producten die hiervan op enig moment zijn uitgesloten www.local7.nl/retourneren:

 1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
 8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
 3. De in het Aanbod van productengenoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming Overeenkomst en extra garantie

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt, dan wel het adres waarop Ondernemer is gevestigd indien en voor zover de Consument ervoor kiest om het product af te halen.
 3. De Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten mag de Consument in Algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 15 - Voorwaarden Local7 cadeaukaart

 1. De Local7 cadeaukaart is geldig tot 1 jaar na uitgifte en niet inwisselbaar voor geld
 2. Resterend saldo dat overblijft na aankoop zal op de kaart blijven staan totdat dit saldo op is of totdat de geldigheid van de Local7 cadeaukaart is verstreken
 3. De Local7 cadeaukaart is enkel online te gebruiken op www.local7.nl en is dus niet inwisselbaar op locatie
 4. Het saldo van de cadeaukaart is op te vragen via info@local7.nl
 5. Verlies en/of diefstal is voor rekening van de kaarthouder
 6. Local7 cadeaukaarten worden beschikbaar gesteld door Local7
 7. De Local7 cadeaukaart is na aankoop 1 jaar geldig. De uitgiftedatum wordt bij aankoop vermeld op de cadeaukaart
 8. Een Local7 cadeaukaart kan worden aangeschaft voor een minimum van €20,- en een maximum van €60,
 9. De Local7 cadeaukaart is alleen te koop op www.local7.nl.
 10. Aangeschafte Local7 cadeaukaarten kunnen niet worden geruild of retour worden gebracht
 11. De Local7 cadeaukaart kan niet worden aangeschaft met korting
 12. Verlies en/of diefstal is voor rekening van de kaarthouder. Het bedrag op de Local7 cadeaukaart wordt bij verlies, diefstal of het verstrijken van de vervaldatum in geen geval geheel of gedeeltelijk terugbetaald.
 13. De Local7 cadeaukaart is enkel online te gebruiken op www.local7.nl en is dus niet inwisselbaar op locatie
 14. De Local7 cadeaukaart kan in één of meerdere keren worden besteed tot het bedrag op de cadeaukaart is opgemaakt. Als bij de eerste aankoop het volledige bedrag van de Local7 cadeaukaart niet volledig wordt opgemaakt, blijft het resterende saldo beschikbaar voor een volgende aankoop, totdat het saldo op de cadeaukaart volledig is opgemaakt of totdat de geldigheid van de Local7 cadeaukaart is verstreken
 15. Indien de Local7 cadeaukaart niet voldoende saldo bevat voor de aankoop, kan het resterende bedrag worden aangevuld met een wettig betaalmiddel
 16. Indien het aankoopbedrag lager is dan het saldo van de Local7 cadeaukaart blijft het resterende saldo op de Local7 cadeaukaart staan. Er wordt in dit geval geen wisselgeld teruggegeven voor het resterende cadeaukaart bedrag
 17. Een Local7 cadeaukaart is niet op te waarderen
 18. Local7 cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld
 19. Het is niet mogelijk om het saldo van een Local7 cadeaukaart over te zetten naar een andere Local7 cadeaukaart
 20. Het saldo op de cadeaukaart is op te vragen via info@local7.nl
 21. De Local7 cadeaukaart is niet met terugwerkende kracht geldig op reeds volledig betaalde bestelorders of diensten. Wel op nog te betalen restbedragen van de bestelorder
 22. Artikelen gekocht met een Local7 cadeaukaart kunnen volgens de standaard voorwaarden van ruilen en retourneren worden teruggebracht naar de winkel
 23. Bij vermoedens van misbruik behoudt Local7 zich het recht voor om de Local7 cadeaukaart tijdelijk te blokkeren dan wel het openstaande saldo te deactiveren
 24. Ten aanzien van de Local7 cadeaukaart zijn aanvullend de Algemene Voorwaarden van Local7 van toepassing. Voor zover de Algemene Voorwaarden van Local7 conflicteren met de Local7 cadeaukaart voorwaarden, hebben de Local7 cadeaukaart Voorwaarden voorrang
 25. Op de Local7 cadeaukaart voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met de Local7 cadeaukaart mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, worden met uitsluiting van elke andere rechtbank, voorgelegd aan de Rechtbank Maastricht

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Consument dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.