Local7, gevestigd aan Vaubanstraat 42 6217 LK Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (zgn. verwerkingsverantwoordelijke) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.local7.nl Vaubanstraat 42 6217 LK Maastricht +316 42 25 21 17 Maurice Dassen is de Privacy Officer van Local7. Hij is te bereiken via info@local7.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Local7 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Straat, huisnummer

• Postcode, Woonplaats, Land

• E-mailadres

• IP-adres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account/ bestelling op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@local7.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Local7 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

• ervoor te zorgen dat de bestelling die is gedaan via www.local7.nl ook goed wordt uitgevoerd door de lokale ondernemer (verkoper)

• Local7 analyseert jouw gebruik van de website enkel een alleen om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Local7 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 14 maanden voor geanonimiseerde statistieken. De gegevens gekoppeld aan een eigen Local7 account blijven bewaard tot je account wordt opgeheven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Local7 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Local7 verzamelt alle benodigde gegevens om de bestelling goed af te kunnen ronden (naam en adresgegevens,

e-mailadres) en deze gegevens worden gedeeld met derden, namelijk de desbetreffende lokale ondernemer (verkoper) bij wie de bestelling is gedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Local7 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Local7 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@local7.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Deze kopie wordt nadat we jouw identiteit hebben geverifieerd meteen vernietigd. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Local7 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Local7 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@local7.nl.